REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „4mach.com”

 • 1
  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy „4mach.com”, dostępny pod adresem internetowym https://www.4mach.com/, prowadzony jest przez Andrzeja Serafina prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Serafin P.U.H. Andrzej Serafin, z główną siedzibą w Przybysławicach, ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9451516785, REGON 351360689.
  2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedurę postępowania reklamacyjnego, a także procedurę odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
  3. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu, a także przestrzegać jego postanowień. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2
  Definicje

1) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Serafin P.U.H. Andrzej Serafin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9451516785, REGON 351360689.
4) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.4mach.com/
7) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • 3
  Kontakt ze Sklepem
 1. Sprzedawca określił następujące środki komunikacji z Klientem:
  a) fizycznie w oddziale Sprzedawcy: ul. Rzemieślnicza 6, 32-084 Skała,
  b) zdalnie za pośrednictwem telefonu lub korespondencji e-mail:
  – adres e-mail Sprzedawcy: reklama@serafin-maszyny.com,
  – numer telefonu Sprzedawcy: +48 12 43 44 140/106,
  2. Kontakt ze Sprzedawcą, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) powyżej możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.
 • 4
  Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa plików cookies;
  d) zainstalowany program FlashPlayer.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 5
  Informacje ogólne
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta, przy zgłaszaniu zamówienia, wystawiana jest również Faktura VAT.
 • 6
  Zasady składania Zamówienia
 1. W celu prawidłowego złożenia Zamówienia należy:
  1) przejść do Sklepu https://www.4mach.com/ ;
  2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do Koszyka;
  3) wybrać sposób wysyłki i metodę płatności, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”
  4) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  5) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz adres wysyłki, jeżeli jest inny niż Zamawiającego;
  6) zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  7) wybrać jedną z metod sposobu płatności, a następnie w zależności od tego wyboru, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 • 7
  Procedura realizacji zamówień
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 48 godzin (dwóch dni), od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zaniechania płatności we wskazanym wyżej terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zostanie usunięta z systemu sprzedażowego.
  4. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16:00 lub też w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 • 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu oferuje następujące metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) odbiór osobisty, dostępny pod adresem: ul. Rzemieślnicza 6, 32-043 Skała,
  b) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) płatność przy odbiorze, podczas odbioru osobistego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej,
  b) płatność za pobraniem,
  c) płatność przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy,
  d) płatność elektroniczna, za pośrednictwem serwisu „Przelewy24”,
  3. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów płatniczych określają właściwe regulaminy tychże banków lub serwisów.
  4. Przy wyborze płatności przelewem Klient w tytule przelewu jest zobowiązany wskazać numer zamówienia, którego płatność dotyczy.
 • 9
  Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Produktu na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Produktem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, dotyczących rękojmi za wady.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, który to brak istnieje w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby, działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
  3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. W tym celu Konsument udostępni Sprzedawcy Produkt, podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie, po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
  c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy albo wymiany;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
  8. W razie odstąpienia od Umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Reklamacje dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:
  a) w formie pisemnej, na wskazany adres Sprzedawcy: ul. Rzemieślnicza 6, 32-084 Skała
  b) za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres e – mail Sprzedawcy: reklama@serafin-maszyny.com
  10. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane osoby składającej reklamację
  – imię i nazwisko,
  – adres korespondencyjny,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu kontaktowego;
  b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz sformułowanie żądania;
  c) numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  d) oryginał lub kopie dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury VAT.
 • 10
  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów zakupionych w sklepie, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania lub otrzymania przez Klienta zakupionego produktu.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się zarówno do konsumentów jaki i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  3. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznaje się za zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem, przed jego upływem nada oświadczenie o odstąpieniu w polskiej placówce pocztowej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a o którym mowa w ust. 1 powyżej należy przesłać w formie pisemnej, na wskazany adres Sprzedawcy: ul. Rzemieślnicza 6, 32-084 Skała
  5. Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tegoż terminu.
  6. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ul. Rzemieślnicza 6, 32-084 Skała
  7. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  8. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  h) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  i) o dostarczanie Produktów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
  m) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 • 11
  Przetwarzanie danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Serafin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Serafin P.U.H. Andrzej Serafin, z siedzibą w Przybysławicach, ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9451516785, REGON 351360689, dalej jako Administrator.
  2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Klientem umowy będą przetwarzane w następujących celach: związanych z realizacją zawartej z Klientem umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Klienta pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest:
  a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
  5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi administracyjne, kadrowe, HR, operacyjne oraz IT.
  6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
  7. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) czasu obowiązywania umowy,
  b) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas,
  c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora,
  8. Ponadto, informujemy, że Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, otrzymania kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody — Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej cofaniem. Cofnięcie zgody dokonuje się przez kontakt z reklama@serafin-maszyny.com.
  10. Administrator informuje, iż nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. – http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 3. – http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 4. – http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 7. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym i Klientem.
 3. Regulamin jest udostępniony w każdym czasie na stronie internetowej sprzedawcy: https://4mach.com/regulamin-sklepu/ skąd klient może go pobrać i wydrukować.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego oświadczenia o zmianie treści Regulaminu, w takim wypadku dokonanie zakupu przez klienta odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującego w chwili zakupu.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, a które to przysługują mu na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne niż te przewidziane przez przepisy ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 6. W przypadku, w którym którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stało się nieważne lub nieskuteczne na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innych właściwych organów państwowych, nie wypływa to na ważność Regulaminu w pozostałej części. W takim wypadku postanowienia te zostaną przez Strony zmienione, na takie które w największym stopniu oddadzą zamierzony cel gospodarczy pierwotnych postanowień.
 7. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych na skutek realizacji umowy sprzedaży oraz postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedający i Klient zobowiązują się w pierwszej kolejności podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy, w szczególności poprzez mediację oraz przy użyciu innych metod ADR (Alternative Dispute Resolution).